Polityka prywatności w Alhar Sp z.o.o. Sk

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz.Urz. UE L 119, s.1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Alhar Sp z.o.o. Sk, ul. Kochanowicka 89A Kochcice, 42-713 Kochanowice, NIP5751892645, IDS 367341432

dane kontaktowe:
tel. 537 884 558
e-mail: biuro@alhar.pl

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Sprawdzamy na bieżąco ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

3. Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy oochronie danych osobowych.

4. Odbiorcą danych osobowych są tylko upoważnieni pracownicy administratora, zobowiązani do zachowania poufności.

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa oraz w przypadkach, kiedy przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@alhar.pl

PolandEnglishDutch